martes, 17 de marzo de 2009

"Creo que se ha de valorar muy positivamente el acercamiento de los políticos a las redes sociales y a los blogs"

Hoy, una nueva entrevista, esta vez a Anna Peña i Aso, militante de Esquerra Republicana del País Valencià y de Joventuts de Esquerra Republicana del País Valencià (organización de la que es portavoz) y autora del blog Espurna del sud.
Al igual que en la anterior entrevista, he traducido las respuestas para castellanoparlantes.


Una breve presentación.

Sóc Anna Peña, tinc 22 anys i estic acabant la llicenciatura de periodisme a la Universitat de València. A més sóc sòcia d’Acció Cultural del País Valencià des del 2001, i militant d’Esquerra Republicana del País Valencià i de les seues joventuts des de l’any 2004.

(Soy Anna Peña, tengo 22 años y estoy acabando la licenciatura de periodismo en la Universidad de Valencia. Además soy socia de Acció Cultural del País Valencià desde el 2001, y militante de Esquerra Republicana del País Valencià y de sus juventudes desde el año 2004.)

¿Por qué te involucraste en política?

La meua arribada a la política ve després d’un treball en l’àmbit cívic i cultural. Considere que la feina cultural i la política són perfectament compatibles, la primera per la profunditat dels seus plantejaments i dels canvis que provoca en la societat i l’àmbit polític, per poder fer factible allò tant utòpic de canviar el món, evidentment no per complet, però si facilitar la vida als ciutadans.

(Mi llegada a la política viene después de un trabajo en el ámbito cívico y cultural. Considero que la tarea cultural y la política son perfectamente compatibles; la primera por la profundidad de sus planteamientos y de los cambios que provoca en la sociedad; y el ámbito político, para poder hacer factible aquello tan utópico de cambiar el mundo, evidentemente no por completo, pero si para facilitar la vida a los ciudadanos.)

¿Crees que la sociedad está comprometida con la política o la ve con desapego? Si existe ese desapego, ¿a qué puede deberse?

Evidentment hi ha molta menys mobilització que en altres moments de la història, i hi ha un cert distanciament de la política per part dels ciutadans. Els discursos polítics dels partits majoritaris són pràcticament iguals i buits de contingut polític consistent. Això dona la sensació que “tots els polítics són iguals”, un dels grans arguments dels opinadors de la dreta que amb tot plegat busquen desmobilitzar a l’esquerra però ells van fent camí i guanyant el carrer.

(Evidentemente hay mucha menos mobilización que en otros momentos de la historia, y hay un cierto distanciamiento de la política por parte de los ciudadanos. Los discursos políticos de los partidos mayoritarios son prácticamente iguales y vacíos de contenido político consistente. Esto da la sensación de que "todos los políticos son iguales", uno de los grandes argumentos de los opinadores de la derecha que, a fin de cuentas, buscan desmovilizar a la izquierda, pero ellos van haciendo camino y ganándose la calle.)

¿Crees que se aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías para difundir las ideas políticas?

La política 2.0 acaba de començar la seua singladura en l’Estat Espanyol. Hem començat més tard però amb molta força. Crec que s’ha de valorar molt positivament l’acostament dels polítics a les xarxes socials i als blocs, com a mesura d’acostament. A més per a algunes formacions que pateixen una apagada mediàtica absoluta és clau aquesta nova escletxa de la comunicació per a arribar a bona part de la població els missatges polítics.

(La política 2.0 acaba de comenzar su andadura en el Estado Español. Hemos empezado más atrde pero con mucha fuerza. Creo que se ha de valorar muy positivamente el acercamiento de los políticos a las redes sociales y a los blogs, como medida de acercamiento. Además para algunas formaciones que padecen un apagón mediático absoluto es clave esta nueva rendija de la comunicación para hacer llegar a buena parte de la población los mensajes políticos.)

¿Sirven esas nuevas tecnologías para acercar a los ciudadanos y a los políticos?

Crec que sí. Sempre s’ha vist als polítics com a persones tancades en la realitat d’un partit i allunyats del dia a dia. Aquest tipus d’iniciatives demostren que això no és cert, i serveix no només com a punt de trobada per tenir informació sinó també com a canalitzador de propostes per part dels ciutadans.

(Creo que sí. Siempre se ha visto a los políticos como personas cerradas en la realidad de un partido y alejadas del día a día. Estos tipos de iniciativas demuestran que eso no es cierto, y sirven no sólo como punto de encuentro para tener información sino también como canalizador de propuestas por parte de los ciudadanos.)

¿Se puede compaginar la política y la labor de Blogger?

Sí, sense dubte. De fet més que possible és aconsellable. No només per a la política que es fa des del partit sinó per acostar el funcionament de les institucions als ciutadans. Malgrat el pas dels anys encara hi ha un profund desconeixement del conjunt de la tasca de les institucions en especial de la feina del Parlament Europeu (ara que s’acosten les eleccions) i allà ens hi juguem molt com a país.

(Sí, sin duda. De hecho, más que posible es aconsejable. No sólo para la política que se hace desde el partido sino para acercar el funcionamiento de las instituciones a los ciudadanos. A pesar del paso de los años todavía hay un profundo desconocimiento del conjunto de labores de las instituciones, en especial del trabajo del Parlamento Europeo (ahora que se acercan elecciones) y allí nos jugamos mucho como país.)

¿Crees que los políticos hoy en día están cerca de la preocupaciones de los ciudadanos y son accesibles?

Tornem a la reflexió del principi. Tots els polítics no són iguals, i és fer un flac favor a la gent que fa política, des dels pobles, des del parlament, des del congrés, o des de la militància als partits col.locar-los a tots dins del sac. En tot cas sí que s’ha notat un procés d’obertura en alguns partits cap a la societat civil i la ciutadania. En les properes eleccions europees algunes de les candidatures, com la d’Esquerra opten per candidats que no estan afiliats al partit, i pot aportar aire fresc a dins dels partits que també ajudaran a posar al dia els discursos.

(Volvemos a la reflexión del principio. Todos los políticos no son iguales, y es hacer un flaco favor a la gente que hace política, desde los pueblos, desde el parlamento, desde el congreso, o desde la militancia en los partidos, colocarlos a todos dentro del mismo saco. En todo caso sí que se ha notado un proceso de apertura en algunos partidos hacia la sociedad civil y la ciudadanía. En las próximas elecciones europeas, algunas de las candidaturas, como la de Esquerra, optan por candidatos que no están afiliados al partido, y pueden aportar aire fresco dentro de los partidos que también ayudarán a poner al día los discursos.)

No hay comentarios: